รายชื่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแหลม
 
หมู่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร
หมูที่ 1 นายพัฒน์พงศ์ ตันติพุฒิกุล 062-243-1384
หมูที่ 2 นายสำเริง จันทร์สุด 089-296-2973
หมูที่ 3 นายณัฐวุธ พุ่มนุ่ม 084-856-0121
หมูที่ 4 นายชีพ คงตุก (กำนันตำบลแหลม) 089-874-4532
หมูที่ 5 นายยุทธศักดิ์ รอดเมือง 089-8751898 / 091-823-8482
หมูที่ 6 นายอุดร จันทร์นวล 081-096-7213
หมูที่ 7 นายประยูร จันทร์พูล 085-472-8468
หมูที่ 8 นางสาวบุปผวรรณ คงทอง 087-629-0027
หมูที่ 9 นายอนนท์ พรหมสมบัติ 083-637-2087
หมูที่ 10 นายปัญญา ขอสวัสดิ์ 082-803-7167
 
 
 
 
  สายตรง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
ชื่อผู้ส่ง : 
อีเมล์ผู้ส่ง : 
โทรศัพท์ : 
เรื่อง : 
ข้อความ : 
รหัสยืนยัน :