สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
    สภาพทั่วไป
     
   

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลแหลม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 14.5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด นครศรีธรรมราช 75 กิโลเมตร

    ละติจูด 7.9671620
ลองจิจูด 100.2055414
   

เนื้อที่

ประมาณ 54.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,935 ไร่ อาณาเขตติดต่อ

   

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ทิศใต้

ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเขาพังไกร

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

     
   

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของ ต.แหลม เป็นที่ราบลุ่มมีคลองส่งน้ำ เหมืองน้ำไหลผ่าน ตอนกลางของตำบล

     
   

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จัดอยู่ในประเภทที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีฤดูกาล 2 ฤดู เท่านั้น คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน โดยในราวเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน จะเป็นฤดูร้อน ฝนจะไม่ตก อากาศค่อนข้างร้อน ระหว่างเดือน พฤษภาคม–กันยายน ฝนจะตกค่อนข้างชุก เพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมีฝนตกหนาแน่นในระยะ เดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซึ่งในระยะนี้จะเป็นสาเหตุให้น้ำหลากเกือบทุกปี

     
   

เขตการปกครอง

ต.แหลม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ หมู่ที่ 1-10
หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์-แหลมออก 
หมู่ที่ 2 บ้านแหลมกลาง-วัดแหลม
หมู่ที่ 3 บ้านแหลมสำโรง-ท่อมหมู่
หมู่ที่ 4 บ้านหัวคลองแหลม
หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสำโรง-โคกยาง
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง
หมู่ที่ 7 บ้านท่าเตียน
หมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์
หมู่ที่ 9 บ้านท้ายโนต
หมู่ที่ 10 บ้านควนโถ๊ะ

     
   

ประชากร

ตำบลแหลมมีประชากรจำนวน 5,842 คน แยกเป็นชาย 3,006 คน หญิง 2,836 คน โดยเฉลี่ยมีความหนาแน่นของประชากรเท่า กับ 122 คน ต่อตารางกิโลเมตร หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านหัวคลองแหลม หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านท้ายโนต ตามลำดับหมู่บ้านที่มีประชากร น้อยที่สุดคือหมู่ที่ 8 บ้านทองจันทร์