สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
             โครงสร้างทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จากอดีต มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยรวมอยู่ในสภาวะที่ถดถอยและส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม โครงสร้างการผลิตสาขาการค้า และ การลงทุน จากอดีตขยายตัวเพิ่มขึ้น และชะลอตัวในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงาน และการจดทะเบียนธุรกิจ นิติบุคคล และส่งผลให้รายรับหมวด ภาษีอากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมลดลง ในส่วนของสภาพทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม และพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นศูนย์กลางการค้า และการบริการที่สำคัญ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม มีโครงสร้างการผลิตหลัก สรุปได้ดังนี้
     
    1) การค้าและบริการ ประกอบด้วย
- ร้านขายของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน 39 แห่ง
- ร้านซ่อมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 8 แห่ง
- ร้านอาหารเครื่องดื่ม จำนวน 6 แห่ง
- ร้านน้ำชา จำนวน 3 แห่ง
- ร้านเสริมสวย จำนวน 2 แห่ง
- ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
- สถานีบริการน้ำมัน และปั๊มหลอดแก้ว จำนวน 17 แห่ง
     
    2) การอุตสาหกรรม โครงสร้างการผลิตด้านอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโรงงาน 3 จำพวก
- โรงงานผลิตอาหารสัตว์ชุมชน มีจำนวน 1 แห่ง 
- โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน มีจำนวน 1 แห่ง 
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ มีจำนวน 10 แห่ง จำนวนลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีจำนวน 65 คน
     
    3) ด้านการธนาคารและการเงิน ประกอบด้วย
- ธนาคารหมู่บ้าน 1 แห่ง
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 แห่ง
     
    ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม แบ่งตามฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
              กลุ่มพ่อค้า จะอยู่ในย่านการค้าตามถนนสายต่าง ๆ เช่น ถนนทางหลวงชนบท สาย นศ 4053 ถนนทางหลวงชนบท สาย นศ 3020 ทางหลวง จังหวัด หมายเลข 4150 ฯลฯ ซึ่งในกลุ่มนี้จะมีฐานะทางเศรษฐกิจดี และปานกลาง 
              กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะกระจายอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้านในตำบล มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง สามารถช่วยเหลือตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
              กลุ่มผู้ใช้แรงงานรวมถึงผู้ว่างงาน มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ ผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่พึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ต้องการทำงาน รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ดูแลสุขภาพอนามัย ต้องการเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตประจำวัน การศึกษาของบุตร ปัญหาวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด