สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
 
    โครงการทางสังคม หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์ ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต ของประชาชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น
- ทำให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น
- มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
- มีการประกอบอาชีพสุจริต
- มีความรู้ความเข้าใจในทางด้านกฎหมาย
- มีความรักความผูกพันในชาติบ้านเมือง และท้องถิ่นของตนเอง
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
     
    รัฐสวัสดิการ หมายถึง ประเทศที่มีการปกครองและการบริหารบ้านเมือง ทำให้ประชาชนมีสวัสดิการภาพในชีวิตและทรัพย์สิน จะเคลื่อนไหว ไปไหนมาไหนก็มีความปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงภัยตามยถากรรมการดำรงชีวิตประจำวัน รัฐบาลค้ำประกันในด้านปัจจัย 4 อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรง ชีวิตกล่าวคือ
                  รัฐจะรับผิดชอบให้ประชาชนพลเมือง มีอาหารการกินอย่างเพียงพอแก่การดำรงชีวิต
              รัฐจะรับผิดชอบให้ประชาชนพลเมือง มีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยทั่วกันไม่ขาดแคลน
              รัฐจะรับผิดชอบให้ประชาชนพลเมือง มีที่อยู่อาศัยหลับนอนทั่วถึงทุกคน ไม่ต้องนอน ข้างถนน
              รัฐจะรับผิดชอบให้การรักษาพยาบาล เมื่อประชาชนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยบริการทั่วถึง กัน
              รัฐจะรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองทั้งมวล
     
    การศึกษา ข้อมูล โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
   

โรงเรียน

เนื้อที่

จำนวนอาคาร

จำนวนห้องเรียน

จำนวนครู

จำนวนนัเรียน

ร.ร.วัดแหลม

8 ไร่

3 หลัง

7

11

165

ร.ร.โคกสูง

9 ไร่

3 หลัง

6

4

51

ร.ร.วัดท้านโนต

12 ไร่

2 หลัง

12

10

176

ร.ร.บ้านท่าเตียน

12 ไร่

2 หลัง

8

8

82

รวม

45 ไร่

10 หลัง

33

33

474 คน

     
   

การจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 1 ระบบ

มีนักเรียนในระบบ เป็นจำนวน 474 คน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการ โดยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทุก ๆ ด้าน เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน สามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและนักเรียนต้องมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีการเจริญเติบโต ที่เหมาะสม ให้ความสำคัญทางด้านโภชนาการ จัดอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อนักเรียนบริโภคอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) การดูแลโดยทั่วไปใน โรงเรียน 4 โรง การบริหารภายในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณา ให้ความดีความชอบ และการจัดกิจการทั้งหลายในโรงเรียน อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด การศึกษาในโรงเรียนมีเป้าหมายหลัก คือ ให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้สอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงได้

     
   

ศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขต อบต.แหลม ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขต อบต.แหลม