สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
   

การคมนาคม

              การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมมีความสะดวก ซึ่งปัจจุบันมีรถโดยยนต์โดยสารประจำเส้นทางเข้าออกอยู่มาก ประกอบกับมีถนนสายหลัก และตรอกซอย เชื่อมโยงกันเป็นส่วนใหญ ่โดยเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต มีถนนสายหลักที่สำคัญ ได้แก่ ถนนสายดอนแค – หัวไทรควน ติดต่อกับ สายหลัก

     
   

ไฟฟ้า

              การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครศรีธรรมราช (สาขาหัวไทร) ให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมทั่วเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม มีผู้ใช้บริการโดยรวมทั้งสิ้น 1,215 ครัวเรือน ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 97.6 ของครัวเรือนทั้งหมด ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จำนวน 50 จุดครอบคลุมถนน 10 สาย ในปัจจุบัน

     
   

การประปา

              องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม มีกิจการประปาเป็นของตนเอง การให้บริการในเขตองค์การบิหารส่วนตำบลแหลมให้บริการ 4 หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าเตียน หมูที่ 8 บ้านทองจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านควนโถ๊ะ หมู่ที่ 4 บ้านหัวคลองแหลม รวมผู้ใช้น้ำประปา 90 ครัวเรือน ด้านการผลิตประปาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน และแหล่งน้ำสำรองจากคลองราชดำริ เป็นแหล่งน้ำสำรองขนาดใหญ่

     
   

การสื่อสารและโทรคมนาคม

              1. การไปรษณีย์โทรเลข (สาขา) มีจำนวน 1 แห่ง 2. โทรศัพท์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 19 เครื่อง ,โทรศัพท์บ้าน (พื้นฐาน) จำนวน 12 เครื่อง 3. อินเตอร์เน็ต ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมมีประชาชนมาใช้บริการอินเตอร์เน็ต ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

     
   

การผังเมือง

              องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ในอดีตมีการรวมตัวอยู่หนาแน่นตามแนวลำคลอง ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4016 ปัจจุบันมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และแนวลำคลอง สรุปการใช้ที่ดินในปัจจุบัน ได้ดังนี้
              1) การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีการกระจุกตัวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 9 
              2) การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ในปัจจุบันกระจายตัวออกเป็น 4 บริเวณ
               - กลุ่มการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณทางหลวงจังหวัดหมายเลข4150 เป็นย่านการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตร ธุรกิจการค้าการบริการ
               - กลุ่มการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณสี่แยกหัวคลองแหลม ที่ดินประเภทพาณชิยกรรมประเภทค้าปลีกและการขนส่งผล ผลิตทางด้านการเกษตร ในระดับอำเภอ กระจายตัวลงไปทางทิศไปจนบรรจบกับแนวต่อเชื่อมของทางหลวงชนบท หมายเลข นศ 4053 
               - กลุ่มการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณถนนสายดอนแค – หัวไทรควน ที่ดินประเภทพาณชิยกรรมประเภท ค้าปลีก และการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรในระดับอำเภอ กระจายตัวลงไปทางทิศเหนือไปจนบรรจบกับแนวต่อเชื่อมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 
               - กลุ่มการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณบ้านโคกสูง ถนนสายดอนแค – หัวไทรควน ที่ดินประเภทพาณชิยกรรมประเภท ค้าปลีก และการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรในระดับอำเภอ กระจายตัวลงไปทางทิศเหนือไปจนบรรจบกับแนวต่อเชื่อมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408
               3) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาประกอบด้วยสถานศึกษาในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 9 โรง คิดเป็นพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา เท่ากับ 27 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพื้นที่ทั้งหมด
               4) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนามีวัด จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นพื้นที่การใช้ที่ดินเพื่อการศาสนา เท่ากับ 42 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นที่ทั้งหมด
               5) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ มีจำนวน 3 แห่ง คิดเป็นพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ เท่ากับ 24 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ทั้งหมด
               6) การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลแหลม ซึ่งใช้ทำนา ทำสวน ไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ ประมงน้ำจืด และเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า คิดเป็นพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เท่ากับ 29,060 ไร่ หรือร้อยละ 83.98 ของพื้นที่ทั้งหมด

     
   

สวนสาธารณะ

              สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน บ้านทองจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ประกอบด้วย
              1 สวนสาธารณะ ในเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ประกอบด้วย
              - ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง
               - ศาลาพักผ่อน 3 จุด
              - อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ประมาณ 1,000 ไร่
              ถนนสาธารณะ ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แหลม ประเภทของถนน มีดังนี้
               1. ถนนลูกรัง 16 สาย ความยาว 23 กม. คิดเป็นพื้นที่รวม 92,000 ตร.ม.
               2. ถนนหินคลุก 5 สาย ความยาว 7 กม. คิดเป็นพื้นที่รวม 28,000 ตร.ม.
               3. ถนนคอนกรีต 3 สาย ความยาว 5 กม. คิดเป็นพื้นที่รวม 20,000 ตร.ม.
               4. ถนนลาดยาง 3 สาย ความยาว 18 กม. คิดเป็นพื้นที่รวม 90,000 ตร.ม.
              ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนสร้างถนนและท่อ/รางระบายน้ำ ปีละ 1.2 ล้านบาท
              ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน ปีละ 0.5 ล้านบาท