สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
    ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
     
   
   
            องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เดิมสถานที่ทำงาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ณ อาคารเอนกประสงค์ของกรมพัฒนาชุมชน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2546 ได้ย้ายมาอยู่ ณ เลขที่ 11/6 หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม (สถานที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เดิมสถานที่ทำงาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ณ อาคารเอนกประสงค์ของกรมพัฒนาชุมชน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2546 ได้ย้ายมาอยู่ ณ เลขที่ 11/6 หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม (สถานที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน)