สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สภา อบต.
 
นายบรรยัด แก้วมี
ประธานสภา อบต.แหลม
นายสมศักดิ์ เพชรคงทอง
รองประธานสภา อบต.แหลม
นายปรเมศวร์ ชุมทอง
เลขานุการสภา อบต. แหลม
นายชีพ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายสมยศ ชูเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายวัชรินทร์ มนต์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายบรรยัด แก้วมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายเทียนชัย หนูยิ้มซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายประสิทธิ์ กาลวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายประเคียง หนูพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายเจริญ แย้มเกิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสมศักดิ์ เพชรคงทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
ว่าที่ ร.ต.อัษฎา จันทร์คง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10