สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายปรเมศวร์ ชุมทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
โทร.0862701800
นางสาวอารีย์ ตำแอ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0918217397
นางดวงเดือน ทองบุญชู
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0954122199
นายพิศนุ เขียวรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0872649902