สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
สำนักงานปลัด
 
นางสาวอารีย์ ตำแอ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกิจญารัศม์ สายทองอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปวริศา แสงศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศิรดา เกตุนิ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวรัตนภรณ์ ชูเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สอ.นิกร เกื้อมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเตือนใจ สองแป้น
นักจัดการงานทั่วไป
นายภัทรศักดิ์ มีแสง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางรดิศศา ไทรทอง
นักการ
นายทวี นุ่นน้อย
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
ผช