สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางดวงเดือน ทองบุญชู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจิณห์นิภา ไพจิตรจินดา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาววินัดดา สายทองอินทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวนภาพร หนูพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเตือนใจ คงตุก
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้