สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
นโยบายการบริหารงาน
 
ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น คำแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม นายเสทือน ถาวรนุรักษ์
ดาวน์โหลด