สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลผลิต ชีวิตเรียนรู้
เชิดชูวัฒนธรรม นำสู่สากล
 
แหลมเมืองคนดี ข้าวมีมากมาย
หลากหลายพืชผัก อนุรักษ์อ่างน้ำ
คนงามน้ำใจ ทุ่งทับในงามตา
ปลาร้าบ้านท่าเตียน เยี่ยมเยียนคลองพระราชดำริ